شهرستان پیرانشهر نزدیکترین شهر به مرز عراق بوده و دارای مبادلات گسترده اقتصادی ،فرهنگی و غیره باشمال عراق میباشد که این امر منجر به ایجاد بازارچه های مرزی تمرچین ومجتمع هایی با پاساژهای بسیار در قلب بافت شهری شده است که در آن انواع و اقسام کالا موجود میباشد.