loader
یکشنبه 29 مهر 1397

ارتباط با مجموعه فرمانداری

کارمندان فرمانداری

شماره تلفن واحدهای پیرانشهر

شماره 44224004 یا 44222501 - 044
نام واحد

داخلی

نام واحد

داخلی

معاون فرماندار

101

دفتر فرماندار

201

امور اتباع

102

روابط عمومی

203

امور اجتماعی

103

حراست

204

دفتر فنی

104

دفتر سیاسی

205

بخشدار مرکزی

109

دفتر برنامه ریزی

206

دفتر بخشدار مرکزی

108

امور مالی

207

کارشناس سیاسی انتظامی بخش مرکزی

107

دبیرخانه

211

امور مالی دهیاری های بخش مرکزی

106

ماشین نویسی

212

امور اجتماعی بخش مرکزی

105

دفتر فن آوری اطلاعات

116