loader
یکشنبه 29 مهر 1397

درباره شهرستان

درباره پیرانشهر

پیرانشهر یکی از شهرستان های کردنشین استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران است. پیرانشهر به لحاظ تقسیمبندی مناطق کردنشین جزء منطقه مکریان می‌باشد.پیرانشهر به دلیل داشتن سنگهای گرانیت دارای شهرت جهانی است. ذخایر شناخته شده سنگ‌های گرانیت این شهرستان چهار میلیون تن برآورد می‌شود که به لحاظ تنوع رنگ و طرح استحکام در ایران و جهان منحصر به فرد است
شرح استان شهرستان نسبت شهرستان به استان رتبه شهرستان
تعداد جمعیت 1375 2496320 86721 5/3 11
تعداد خانوار 1375 470633 12707 7/2 12
تعداد جمعیت شهری 1315161 33805 6/2 10
تعداد جمعیت روستایی 1181159 52916 5/4 10
نرخ رشد 1365 - 75 39/2 14/4 - 1
شرح استان شهرستان نسبت شهرستان به استان رتبه شهرستان
نرخ باسوادی 69 58 - 13
نرخ باسوادی زنان 6/58 42 - 10
نسبت دانش آموز به كلاس 5/29 31/3 - 3
نسبت دانش اموز دختر به كل 7/43 41 - 10
تعداد دانشجویان مراكز آموزش عالی شهرستان 32492 0 0 -
نسبت تخت بیمارستانی به هزار نفر 94 62 - 9
نسبت پزشك به ده هزار نفر 5/5 4/3 - 10
نسبت پزشك متخصص به ده هزار نفر 3/2 3/1 - 8
نسبت مراكز بهداشتی و درمانی به صد هزارنفر 8/1 6/7 - 9
شرح استان شهرستان نسبت شهرستان به استان رتبه شهرستان
طول كل راهها* 7276 309 2/4 12
طول راههای اصلی* 653 0 0 -
تراكم راه 1/21 7/31 - 13
ضریب نفوذ تلفن 3/11 1/7 - 11
درصد روستاهای دارای ارتباط تلفنی 7/38 29 - 11
درصد روستاهای برخوردار از راه روستایی 7/61 9/57 - 11
درصد روستاهای برخوردار از برق 5/88 6/85 - 11